پکینگ گلویی یکطرفه در جک هیدرولیک برای محوطه های استاندارد، مطابق با ISO 5597.

پکینگ گلویی برای استفاده در جک هیدرولیک و پنوماتیک
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸
جک هیدرولیک فلنج دار
جک هیدرولیک فلنج دار
اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸

پکینگ گلویی یکطرفه در جک هیدرولیک برای محوطه های استاندارد، مطابق با ISO 5597.

پکینگ گلویی یکطرفه

بسیار مقاوم استاتیک و پویا
فشرده سازی شده، زبری سطح بالاتر در پایه شیار مجاز است
طراحی شده برای فضا با شعاعی محدود شده است

دیدگاه ها بسته شده است